Formulari de petició d'adhesió

Tots els camps del formulari són obligatoris

Dades de l'empresa sol·licitant

Dades de contacte

Descomptes i/o avantatges

Heu d'incloure una breu descripció de com a màxim 300 caràcters, dels descomptes i/o avantatges que oferiu a la comunitat universitària i la data de vigència:

Indicau a quin col·lectiu va dirigit el vostre descompte o avantatge:

Personal docent i investigador
Personal d'investigació dels instituts de recerca adscrits
Personal d'administració i serveis
Alumnat
Amics i amigues de la UIB

Us pregam ens faceu arribar el logotip de la vostra empresa per correu electrònic a promocio@uib.cat

Un cop enviat aquest formulari, assegurau-vos que us apareix el missatge següent: "Formulari emplenat correctament". Si no és així, vol dir que les vostres dades no s'han enviat correctament i ho haureu de tornar a provar.

    


En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos recabados serán incluidos en uno o más ficheros gestionados por la UIB, cuya finalidad es gestionar su solicitud. Los datos solicitados son necesarios para cumplir con dicha finalidad y, por lo tanto, la no obtención de los mismos impide su consecución.
La UIB es el responsable del tratamiento de los datos y como tal le garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitados, para lo cual deberá dirigirse por escrito a: Universitat de les Illes Balears, Secretaría General, a la atención del Responsable de seguridad, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De igual modo, la UIB se compromete a respetar la confidencialidad de sus datos y a utilizarlos de acuerdo con la finalidad de los ficheros.